Emilie Daems

Seksuoloog

Privacy policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: de dame Emilie Daems, met ondernemingsadres te 9000 Gent, Groot-brittanniëlaan 30 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0642.723.483 (hierna: “Daems”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://www.emiliedaems.com, door het invullen van het contactformulier, door met Daems contact op te nemen per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Daems stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Daems.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u haar meedeelt:

– Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres

– Categorie 2: wanneer u haar contacteert via het contactformulier op de Website: naam, e-mail en eventueel telefoonnummer evenals andere gegevens die u haar overmaakt in het vrije invulveld

– Categorie 3: wanneer u haar contacteert per e-mail/telefoon: uw e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.

– Categorie 4: indien u haar een vraag stelt: uw facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u haar verstrekt teneinde uw vraag te kunnen behartigen.

– Categorie 5: door cookies (cfr. artikel 8).

2.2. Daems kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand) b. tijdens uw gebruik van de Website c. door haar te contacteren met een vraag.

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: Daems zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Daems om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld via het contactformulier met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals haar gerechtvaardigd belang;

– Categorie 3: het beantwoorden van uw vraag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals haar gerechtvaardigd belang.

– Categorie 4: de levering van de dienst evenals de facturatie ervan met als rechtsgrond het verstrekken van een overeenkomst waarom u hebt verzocht. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Daems, waarbij zij haar ondernemingsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Daems failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de ondernemingsactiviteiten van Daems geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Daems zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat zij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Daems zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Daems uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Daems zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Daems en U, rekening houdende met de verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen van 10 jaar.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Daems van Uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan daems. Daarnaast heeft U steeds het recht om hem te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Daems verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door Daems daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar emiliedaems.seksuoloog@gmail.com, per post naar Emilie Daems, 9000 Gent, Charles De Kerckhovelaan 17 of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door Daems evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00 Fax : +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Daems heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Daems aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, kan Daems toegang verlenen tot Uw persoonsgegevens aan haar medewerkers en aangestelden (in het bijzonder collega therapeuten).

7.2. Daems garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.